Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Praktyka zawodowa: Fizjoterapia Aleksander Wieteska zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:
 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • wpisu nr 000000211350 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 1. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w gabinecie CORE and MORE przy ul. Nowolipki 23 lok. 63, 01-006 Warszawa

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń́ zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności :
 • wizyta fizjoterapeutyczna,
 • badanie funkcjonalne i fizjoterapia (terapia manualna, kinezyterapia, masaż leczniczy i fizykoterapia)
 • wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego lub osobistego zgłoszenia. Pacjenci są umawiani na konkretną godzinę przez osoby prowadzące rejestrację pacjentów.

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:

 • pierwszy wyciąg lub kopię udostępnia się nieodpłatnie,
 • kolejne: Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi 5 zł. Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi 30 gr.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych pobierane są od Pacjentów opłaty.
 2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określona jest w cenniku usług na stronie internetowej oraz w cenniku umieszczonym w gabinecie.
 3. Praktyka nie wykonuje zabiegów wysokiego ryzyka. Pacjenci wyrażają zgodę na zabiegi ustnie lub istnieje domniemanie wyrażenia takiej zgody przez pacjenta w momencie zakupu usługi lub wejścia do gabinetu. W każdym momencie taka zgoda może być przez pacjenta cofnięta.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów